Згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці  медичних працівників закладів охорони здоров`я» у Комунальному некомерційному підприємстві «ХМКЛ ім.О.С.Лучанського» Херсонської міської ради усі медичні працівники  отримали нарахування нової базової заробітної плати —   лікарі не менше 20 000 гривень, молодші спеціалісти з медичною освітою  не менше – 13 500гривень.

Забезпечення даного рівня заробітної плати за січень 2022 року виконано у повному обсязі.

Актуальні залишки медикаментів та виробів медичного призначення

Роз’яснення МОЗ України

щодо особливостей отримання пацієнтом додаткової дози вакцини

від COVID-19 за пропозиціями штабу з вакцинокерованих інфекцій

 

МОЗ України схвалює Позицію НТГЕІ № 18-10/2021-1 (https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf) (офіційна заява) щодо окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні в частині введення додаткової дози в рамках первинної схеми вакцинації для імуноскомпроментованих осіб незалежно від того, вакцина якого виробника була використана в первинній вакцинації щонайменше через 28 днів після другої (першої дози для однодозної схеми первинної вакцинації) дози вакцини проти COVID-19. Оптимально ввести додаткову дозу в період до 3 місяців від отримання останньої дози в первинній вакцинації.

Згідно з цієї позиції НТГЕІ терміни та поняття “додаткова” (третя доза для дводозних схем вакцинації, друга доза — для однодозної схеми вакцинації) та “ревакцинальна (бустерна)” дози вживаються в наступних значеннях:

 • ревакцинальна (бустерна) доза— доза, яка вводяться з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу;
 • додаткова доза— доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту у осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскомпроментовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.

Питання введення ревакцинальної (бустерної) дози для усіх — НТГЕІ поки не рекомендує.

Відомості щодо введення додаткової дози до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я необхідно вносити як третю дозу з двох доз дводозної вакцини (3/2).

Згідно з рекомендаціями НТГЕІ введення додаткової дози є необхідною в таких ситуаціях:  

 1. Особам з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації, такими як:
 • гострі та хронічні лейкози, клінічно агресивні лімфоми (включаючи лімфому Ходжкіна), які перебували на терапії на момент вакцинації або протягом 12 місяців після досягнення ремісії;
 • особи, які перебувають під наглядом з хронічними лімфопроліферативними розладами, включаючи гематологічні злоякісні пухлини, такі як низькодиференційована лімфома, хронічний лімфоїдний лейкоз, мієлома, макроглобулінемія Вальденстрема та інші плазмоклітинні дискразії (цей перелік не є вичерпним);
 • імуносупресія, спричинена ВІЛ, з кількістю CD4 <200 клітин/мкл для дорослих або дітей;
 • первинні або набуті клітинні|/комбіновані імунодефіцити з лімфопенією (<1000 лімфоцитів/мкл) або з функціональним розладом лімфоцитів;
 • алогенна/аутологічна трансплантація стовбурових клітин протягом попередніх 24 місяців;
 • трансплантація стовбурових клітин понад 24 місяці тому з постійною імуносупресію або хворобою трансплантат проти господаря (GVHD);
 • стійка агаммаглобулінемія (IgG <3 г/л), зумовлена первинним імунодефіцитом (наприклад, загальний варіабельний імунодефіцит) або вторинним до захворювання/терапії.
 1. Особам, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, включаючи:
 • ті, хто отримує або отримував імуносупресивну терапію з приводу трансплантації солідних органів протягом останніх 6 місяців;
 • ті, хто отримує або отримував протягом останніх 3 місяців таргетну терапію при аутоімунних захворювань, таку як інгібітори JAK або біологічні імуномодулятори, включаючи В-клітинну таргетну терапію (включаючи ритуксимаб, але в цьому випадку реципієнта вважатимуть імунодефіцитним протягом 6 місяців), Т-клітині ко-стимулюючі модулятори, моноклональні інгібітори фактора некрозу пухлини (TNFi), препарати рецептори до TNF, інгібітори рецепторів інтерлейкіну (IL) -6, інгібітори IL-17, інгібітори IL 12/23, інгібітори IL 23 (примітка: цей список не є вичерпним);
 • ті, хто отримує або отримував протягом останніх 6 місяців імуносупресивну хіміотерапію або променеву терапію за будь — якими показаннями.
 1. Особам з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення, включаючи:
 • високі дози кортикостероїдів (еквівалентно ≥ 20 мг/добу за преднізолоном) протягом більше 10 днів у попередньому місяці;
 • довготривалий прийом помірних доз кортикостероїдів (еквівалент ≥10 мг

преднізолону на добу протягом більше 4 тижнів) протягом останніх 3 місяців;

 • небіологічні пероральні імуномодулюючі препарати, такі як метотрексат> 20 мг на тиждень (перорально та підшкірно), азатіоприн> 3,0 мг/кг/добу, 6-меркаптопурин> 1,5 мг/кг/день, мікофенолат> 1 г/день у попередні 3 місяці;
 • комбінована терапія в індивідуальних дозах, нижчих за зазначені вище, включаючи прийом ≥7,5 мг преднізолону на день у поєднанні з іншими імуносупресивними препаратами (крім гідроксихлорохіну або сульфасалазину) та пацієнтами, які отримували метотрексат (будь -яку дозу) з лефлуномідом протягом останніх 3 місяців.
 1. Особам, які отримували високі дози стероїдів (що еквівалентно> 40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації.
 • Особи, які отримували короткочасну терапію імуносупресивними  препаратами (≤40 мг преднізолону на день) у зв’язку з гострим епізодом (наприклад, астма / ХОЗЛ / COVID-19) та особи, які приймали кортикостероїди при недостатності надниркових залоз в якості замісної терапії, не вважаються як такі, що мають сильну імуносупресію, та вакцинація яких дозволяє сформувати адекватну імунну відповідь при первинній вакцинації.

Отримання додаткової дози не передбачає видачу чи продовження документів по вакцинації (COVID-сертифіката, Міжнародного свідоцтва про вакцинацію).

 

Використання вакцин в Україні регулюється такими документами:

 

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994, № 4004-XII
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000, № 1645-III
 • Наказ МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»
 • Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР.

 

Згідно з цими документами, контроль за якістю, ефективністю, безпечністю та правильністю застосування імунобіологічних препаратів здійснює Міністерство охорони здоров’я України. Воно ж відповідає за державну реєстрацію таких препаратів.

 

Як перевіряється безпечність вакцини в Україні

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про лікарські засоби», медичні препарати допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім окремих випадків, передбачених цим законом.

Крім того, реєстрація вакцин проти COVID-19 регулюється спеціальною постановою КМУ від 8 лютого 2021 р. № 95 «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування».

 

Підтвердження безпечності та ефективності вакцин  проти  COVID-19 визначається завдяки:

 • результатам адекватних та добре контрольованих клінічних досліджень, які були проведені виробниками в низці країн перед тим, як отримати дозвіл ВООЗ,
 • дозволів на екстрене використання (Emergency Use Authorization (EUA)) різних країн,
 • аналізу даних документів з оцінки та управління ризиками,
 • аналізу даних інших документів глобальної мережі обміну даними щодо якості, безпеки та ефективності вакцин та здійснення фармаконагляду.

 

Для державної реєстрації виробник або його представник подає до МОЗ заяву та пакет документів, зокрема матеріали досліджень ефективності, контролю якості та безпечності препарату.

 

МОЗ України вивчає ці документи та у разі, якщо вважає їх достатніми для підтвердження безпечності та ефективності препарату, присвоює препарату реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.

Після реєстрації, у разі виявлення невідомих раніше небезпечних властивостей лікарського засобу МОЗ може прийняти рішення про повну або тимчасову заборону на застосування препарату.

У певних випадках країна може використовувати незареєстрований лікарський засіб. Підтвердження безпечності та ефективності таких препаратів визначається завдяки  клінічним дослідженням, проведеними виробником, та дозволом Всесвітньою організацією охорони здоров’я на екстрене використання. Відповідно до такого дозволу, компетентні регуляторні органи країн можуть дозволити використання незареєстрованих лікарських засобів у надзвичайних ситуаціях для діагностики, лікування або запобігання небезпечним захворюванням.

Така процедура була з мРНК-вакциною Moderna від COVID-19, виробник якої не подав заявку на реєстрації препарату в Україні. Ця вакцина була надана Україні урядом США як гуманітарна допомога через глобальний фонд COVAX. Вона має дозвіл до екстреного застосування від регуляторів ВООЗ, США та Європи і тому може використовуватися в Україні навіть без державної реєстрації.

Законність обов’язкової вакцинації працівників окремих професій, виробництв та організацій

 

Згідно зі статтею 12  Закону України  «Про захист населення від інфекційних хвороб» та статтею 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в Україні обов’язковими є профілактичні щеплення проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб.

У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється Міністерством охорони здоров’я.

Наразі наказом МОЗ від 04.10.2021 року №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

 

 • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів
 • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів
 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

 

Перевіряти, чи отримав працівник щеплення, має керівник організованого колективу. Планові чи позапланові перевірки може роботи державний орган з функцією контролю, до компетенції якого належить той чи інший організований колектив, зокрема, Державна служба України з питань праці.

 

Міністерство юстиції України зробило висновок, що наказ МОЗ №2153 відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема статті 8 Конвенції “Право на повагу до приватного і сімейного життя”, а також практиці Європейського суду з прав людини.

Механізм реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ)

 

​​Механізм реагування на НППІ визначений Порядком здійснення фармаконагляду, затверджений  наказом МОЗ від 27.12.2006 № 898, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340:

 • Медичні працівники, до яких звернулися пацієнти зі скаргами на свій стан здоров’я протягом 30 днів після щеплення (байдуже, першою чи другою дозою вакцини), мають повідомити про це Державний експертний центр, заповнивши спеціальну форму в автоматизованій інформаційній системі з фармаконагляду (АІСФ): https://aisf.dec.gov.ua.
 • Медичний працівник має надати повідомлення про підозру на НППІ протягом 48 годин із моменту його виявлення.
 • Інформацію про погіршення самопочуття після вакцинації може надсилати й сам пацієнт за тим самим посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
 • У разі, якщо лікар відмітив, що реакція серйозна (будь-яка побічна реакція, що призводить до смерті, становить загрозу для життя, вимагає госпіталізації, викликає стійку або значну непрацездатність чи інвалідність тощо), тоді розслідування цього випадку проводить регіональна група оперативного реагування на НППІ. До складу такої групи входять до якої входять епідеміологи, інфекціоністи, неврологи, алергологи, імунологи, анестезіологи, педіатри/терапевти, судмедексперти.

 

 • Оперативна група має встановити наявність або відсутність причино-наслідкового зв’язку зі щепленням.

 

Якщо ви звернулись до сімейного лікаря із повідомленням про НППІ, а сімейний лікар не подав цю інформацію до Державного експертного центру, пацієнт може повідомити про це  керівника відповідного закладу охорони здоров’я або внести інформацію про погіршення самопочуття після вакцинації самостійно за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.

 

Компенсація шкоди, яка може бути завдана після вакцинації  від СOVID-19

 

На час  епідемії COVID-19 в Україні частиною 6 статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР передбачено, що після державної реєстрації вакцин від COVID-19 для екстреного медичного застосування, Міністерство охорони здоров’я має право брати зобов’язання від імені України за будь-які наслідки, спричинені застосуванням цих вакцин.

Механізм відшкодування шкоди, яка може бути завдана після вакцинації  від СOVID-19, затверджений постановою КМУ від 31 березня 2021 року № 371. Згідно з ним, держава гарантує компенсацію шкоди, пов’язаної з ускладненнями після вакцинації від COVID-19 у таких випадках:

 

 1. У разі встановлення особі групи інвалідності, пов’язаної з ускладненнями після вакцинації від COVID-19, виплата, проводиться разово у таких розмірах:
 • 400-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю I групи;
 • 350-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю II групи;
 • 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю III групи;

 

 1. У разі смерті особи, що настала внаслідок вакцинації від COVID-19, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого проводиться виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

 

Для того, щоб зазначені особи могли отримати компенсацію, необхідний висновок групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації про наявність причинно-наслідкового зв’язку між нанесеною шкодою здоров’ю та застосуванням вакцини.

Привіт, це довідник безбар’єрності

Твій гід з коректного спілкування. Шукаєш певне слово?

Інформація для пацієнтів!

 

З 1 жовтня змінюється маршрут пацієнтів  із цукровим діабетом до безоплатного інсуліну. Щоб отримати інсулін безоплатно або з доплатою у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів, пацієнту потрібен електроний рецепт.

Дуже важливо, щоб з початком дії нового механізму відшкодування вартості інслунів пацієнти із діабетом не втратили доступ до життєвонеобхідних ліків.  Тому у найближчі два дні можна і потрібно отримати інсулін за старим маршрутом:

 1. Прийти на прийом до свого лікуючого лікаря ендокринолога та отримати в нього паперовий рецепт на препарат інсуліну.

 2. У найближчі два дні завітати з паперовим рецептом до аптеки та отримати інсулін.

Ці кроки дозволять пацієнтам мати певний запас інсулінів у перші тижні жовтня і не залишились без потрібних ліків  через те, що не встигли опанувати новий маршрут.

Наступний рецепт на інсулін буде вже виключно електронний. Перший електронний рецепт на інсулін виписує лікар-ендокринолог, а перед цим він обов’язково має створити індивідуальний план лікування для пацієнта і внести його в електронну систему охорони здоров’я. Без створеного плану лікування пацієнт не отримає електроний рецепт, і, відповідно, інсулін — безоплатно або з доплатою.

Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні

 

 1. Базова інформація про вакцинацію (тип вакцин, як записатись на вакцинацію, можливі реакції на вакцинацію тощо). Матеріали для публікації: ly/vac_covid19_info,  фотобанк: bit.ly/photovacua.
 2. Поширення інформації (новини та інформація про вакцини і вакцинацію) з сайту covid19.gov.ua та офіційної FB-сторінки Міністерства охорони здоров’я.
 3. Банери про вакцинацію та посилання на сайт covid19.gov.ua та телефон контакт-центру 0 800 60 20 19.
 • Інформаційні матеріали про вакцинацію проти COVID-19 bit.ly/vac_covid19_info
 • Сайт про вакцинацію:

vaccination.covid19.gov.ua

 

До відома батьків передчасно народжених дітей!

ГО «Асоціація батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки» з травня 2020 року запустила безкоштовну гарячу лінію для батьків та консультує з питань:

 • Психологічна та інформаційна підтримка батьків;

 • Догляд за немовлям, грудне вигодовування, катамнестичне спостереження;

 • Питання відслідковування наявності ліків у лікарні, доступ до реанімації;

 • Юридичні питання оформлення дитини та ін.

«Гаряча лінія» підтримки – всеукраїнська консультаційна телефонна лінія (0-800-50-70-29), що надає батькам інформаційну та психологічну підтримку. Запланований режим роботи – цілодобово.

Портал Пацієнта

 

 

 

 

 

Інформація що до використання порталу

 

 

 

 

Освітні серіали

Дія Цифрова Освіта

Стаціонар

Приймальне відділення багатопрофільного стаціонару - складний підрозділ зі своїми специфічними завданнями і структурою. У результаті того, що лікарня виконує функції чергової лікарні по наданню невідкладної допомоги жителям міста, приймальне відділення працює в напруженному цілодобовому режимі.

Приймальне відділення

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського» Херсонської міської ради є багатопрофільним закладом охорони здоров`я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної та вторинної медичної допомоги за 55 лікарськими спеціальностями. Підприємство надає медичні послуги та медичну допомогу на підставі відповідних ліцензій та результатів державної акредитації на медичну практику, видану згідно Наказу МОЗ України №483 від 28.02.2019р. пункт 43.

Амбулаторно-поліклінічна служба

Амбулаторна медична допомога мешканцям Дніпровського району надавалася з 1907 року. Розширюються діагностичні можливості, створюються спеціалізовані кабінети, впроваджуються сучасні методи надання медичної допомоги, вдосконалюється диспансерний метод обслуговування. Функціонують 44 ліжка денного стаціонару.

Функціонують 44 спеціалізовані ліжка денного стаціонару:

18 терапевтичного профілю;
11 неврологічних;
2 офтальмологічних;
2 хірургічних;
1 ЛОР та 10 ліжок у відділенні сімейної медицини.
У Дніпровському районі 37% населення отримують медичну допомогу у лікарів загальної практики.

Педіатрична служба

створені умови для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги дітям, кабінети оснащені новим сучасним обладнанням. У поліклініці надається лікувально-діагностична та невідкладна допомога на дому дітям з дня народження до 18 років.
Щорічно в денному стаціонарі поправляють здоров'я понад 700 дітей.

Ведуть прийом лікарі за 14 спеціальностями. Профілактичний напрямок у роботі лікарів - педіатрів є провідним. Особлива увага приділяється дітям першого року життя.

Акушерсько-гінекологічна служба

В даний час в акушерському корпусі розгорнуто 60 ліжок, в т.ч. - 30 у відділенні патології вагітності. Акушерське післяпологове відділення - відділення спільного перебування матері і дитини, три палати відділення - підвищеної комфортності. Щорічно у пологовому будинку народжується 1000 - 1200 дітей. Акушерсько-гінекологічна служба - Качан С.А.

Гінекологічне відділення

Гінекологічне відділення КМП «ХМКЛ ім.. О.С. Лучанського» існує від моменту заснування лікарні. Розгорнуто відділення на п’ятому поверсі шестиповерхового корпусу лікарні, де наявні всі необхідні умови для комфортного перебування пацієнтів.

Уже більш ніж 30 років відділення очолює лікар вищої категорії Галунова Тетяна Володимирівна, а старшою медсестрою є Мисик Світлана Василівна.

Телефони для довідок
 • Диспетчер лікарні: тел. (0552) 318-209;
 • Поліклініка №1. Реєстратура: тел. (0552) 318-284;тел. (0552) 318-283; Виклик лікаря: тел. (0552) 35-49-75
 • Поліклініка №2. Реєстратура: тел. (0552) 51-10-58;
 • Дитяча поліклініка. Реєстратура: тел. (0552) 318-245. Виклик лікаря: тел. (0552) 35-20-54.
logo_default

На варті вашого здоров’я з 1959 року!

У 1959 році по вул. Кримській 138 будівельниками було здано в експлуатацію перший корпус лікарні, на 2-х поверхах якого розмістились пологове та гінекологічне відділення (в даний час тут розташовується неврологічне відділення).1960-1980 роки були роками бурхливого розвитку матеріально-технічної бази лікарні, організації та становлення спеціалізованих відділень. 1960 рік — введено в дію 2-х поверховий корпус дитячого відділення. 1964 рік — справжньою гордістю і красою лікарняного містечка став шестиповерховий корпус. Від нього і народилася у народі добра назва лікарні — «шестиповерхівка». Під одним дахом розмістилися хірургічне, урологічне, терапевтичне та інші лікувально-діагностичні відділення — всього 680 ліжок. 1971 рік — здано в експлуатацію чотириповерховий комфортабельний корпус поліклініки № 1 на 800 відвідувань у зміну. 1974 рік — на вул. І. Кулика (перший поверх нового будинку) відбулося урочисте відкриття стоматологічної поліклініки, 1976 рік — відкриття поліклініки № 2 та молочної кухні, 1979 рік — прийняв перших новонароджених 5-ти поверховий акушерський корпус.

Останні новини

Послуга Дія.QR

Послуга Дія.QR Міністерством цифрової трансформації України (далі- Мінцифри) запроваджено послугу Дія.QR (https://diia.gov.ua/services/diyaqr), яка дозволяє безкоштовно створити QR-код, за яким можна отримувати електронні копії цифрових документів користувачів Дії на свою електронну пошту. Дія.QR розроблено для використання виключно у відділеннях, центрах надання послуг, офісах тощо. Розміщення на онлайн-ресурсах заборонено. Послугу може отримати:...

Роз’яснення МОЗ України щодо особливостей отримання пацієнтом додаткової дози вакцини від COVID-19 за пропозиціями штабу з вакцинокерованих інфекцій

МОЗ України схвалює Позицію НТГЕІ № 18-10/2021-1 (https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.10.25_Pozytsia_NTGEI_18.10.2021.pdf) (офіційна заява) щодо окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні в частині введення додаткової дози в рамках первинної схеми вакцинації для імуноскомпроментованих осіб незалежно від того, вакцина якого виробника була використана в первинній вакцинації щонайменше через 28 днів після другої (першої дози для однодозної схеми первинної вакцинації) дози вакцини...

Національний форум «Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні».

30 жовтня в Києві відбувся Національний форум «Адвокація на підтримку стратегій із вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх виконання в Україні». Основна мета цього заходу – підтримати впровадження вакцинації від COVID-19,зосередженої на пріоритетних групах, як-от літні люди та медичні працівники в Україні.Експертами форуму стали фахівці Міністерства охорони...

У квітні 2017 року Уряд розпочав програму «Доступні ліки», згідно якої пацієнти, що заходяться на обліку з приводу серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми, мають змогу отримати рецепти на препарати, згідно затвердженого МОЗ України переліку лікарських засобів.

Де і як отримати доступні ліки?

1. Оберіть свого лікаря-сімейного лікаря та укладіть з ним декларацію.

2. За потреби ваш лікар випише вам електронний рецепт.

3.Отримайте СМС із 16-значним номером рецепту та 4значним кодом підтвердження на свій мобільний. Якщо не маєте мобільний – лікар роздрукує електронний рецепт.

4. Зверніться в аптеку, вкажіть дані електронного рецепту – отримайте ліки безоплатно або з доплатою.

Отримайте ліки в аптеках Дніпровського району, які мають наліпку «Тут є ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Перелік аптек, що працюють у програмі «Доступні ліки»

За наказом МОЗ України №111 від 22.01.2018 року « Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 22 січня 2018 року» було розширено перелік препаратів згідно з урядовою програмою «Доступні ліки». Детальніше за посиланням.